Privacybeleid

Lees verder

EFT Amsterdam LID Nederlandse Vereniging voor Gezins- en Relatietherapie

EFT Amsterdam, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69572259 , hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe EFT Amsterdam met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie EFT Amsterdam persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) patiënten;
 • bezoekers aan de praktijk van EFT Amsterdam;
 • bezoekers van de website van EFT Amsterdam;
 • deelnemers aan bijeenkomsten van EFT Amsterdam;
 • alle overige personen die met EFT Amsterdam contact opnemen of van wie EFT Amsterdam persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

EFT Amsterdam verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • de gegevens opgeslagen tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van EFT Amsterdam zijn gegenereerd, worden niet verwerkt, maar automatisch verwijderd naar bezoek.

3. Doeleinden verwerking

EFT Amsterdam verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het uitvoeren van een behandelingsovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

EFT Amsterdam verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelingsovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

EFT Amsterdam schakelt voor het verwerken van persoonsgegevens geen dienstverleners in.

6. Persoonsgegevens delen met derden

EFT Amsterdam deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. EFT Amsterdam deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.